logo facebook web

ADRESA:

Mochovská 535/38
198 00 Praha 9

TELEFON:  737337773

Smluvní podmínky - Oazamobil

IČO - 47578211

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky společnosti OAZAMOBIL (dále jen „OP“) na jejichž základě zhotovitel poskytuje objednateli servisní službu, a jsou jejich nedílnou součástí. Pokud uzavřená servisní smlouva obsahuje úpravu odlišnou od úpravy v těchto OP, má úprava v servisní smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou v OP.

1.2. Servisní službou ve smyslu těchto OP se rozumí:
a) opravy dílů, strojů a zařízení
b) úpravy dílů, strojů a zařízení
c) údržba strojů a zařízení
d) montáž strojů a zařízení e) expertní služby

1.3. Za opravu je považována činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci. Za úpravu se považuje změna vlastností věci či změna povrchu věci. Expertními službami dle těchto OP se rozumí provádění analýz a diagnostiky materiálů, dílů, strojů a zařízení.

1.4. Pokud není ze strany objednatele servisní služba specifikována, bude předmětem servisní služby obnova činnosti stroje či zařízení a to v rozsahu dle uvážení zhotovitele.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož předmětem je servisní služba, (dále jen "smlouva") lze uzavřít:
a) písemně a to podpisem dokladu o přijetí zařízení k provedení servisní služby (dokument s názvem „servisní list") objednatelem a zhotovitelem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, nebo
b) zadáním opravy do našeho online systému na našem oficiálním webu www.oazamobil.cz a odeslání zařízení objednatelem příslušnou doručovací firmou

2.2. Za návrh na uzavření ústní Smlouvy se považuje předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisní služby zhotovitelem dle čl. 10.1 těchto OP. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení zhotovitelem k provedení servisní služby od třetí osoby. Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisní služby se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby nebo držitele poštovní licence, kde objednatel vyjadřuje svou vůli k uzavření Smlouvy vyplněným webovým formulářem „Objednávka servisní práce“. Podpis Smlouvy a tím i souhlas s jejím uzavřením na straně objednatele pak nahrazuje buďto podpis objednatele v průvodním dopise přiloženém k zaslanému zařízení anebo vyjádření souhlasu s OP, které je nedílnou součástí webového formuláře „Objednávka servisní práce " a jeho odeslání prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. Případně též telefonická, ústní dohoda, přičemž hovor s objednatelem může být monitorován.   Vyplnění formuláře „Objednávka servisní práce " a jeho odeslání zhotoviteli jakýmkoli způsobem je považováno z právního hlediska za platnou Smlouvu uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.

2.3. Objednatel se předáním zařízení k servisní službě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat tyto OP zhotovitele a bez námitek na ně přistupuje. V případě odeslání vyplněného webového formuláře „Objednávka servisní práce " je objednatel na vyjádření souhlasu s uzavřením Smlouvy před jeho odesláním upozorněn tímto textem: Vyplnění tohoto formuláře a jeho odeslání je považováno z právního hlediska za platnou smlouvu uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku.

3. Cena servisní služby

3.1. Součástí Smlouvy je cena servisní služby, vycházející z předem odsouhlasené ceny objednatelem. Tento souhlas dá objednatel ještě předtím, než zařízení odešle do servisního střediska.

3.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace servisních služeb sjednanou cenu i vícekrát změnit a to dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu servisních sužeb. Vždy, když nová cena přesáhne poslední objednatelem schválenou cenu o více než 30%, zhotovitel si vyžádá nový souhlas se změnou ceny na straně objednatele.

3.3. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli za servisní službu včetně dílů dodaných při servisní službě.

3.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedenou servisní službu vyúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou cenu o více než 30 %, a to bez povinnosti zhotovitele dále účtovanou konečnou cenu se objednatelem konzultovat.

3.5. Zhotovitel se zavazuje zdarma předložit objednateli ke schválení ceny zakázky, vycházející z výsledků odborné diagnostiky objednatelem sdělených závad zařízení. Není však povinností zhotovitele sdělit objednateli zdarma společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálů, který povede k opravě zařízení.

3.6. Jestliže bude objednatel ještě před odsouhlasením ceny zakázky požadovat po zhotoviteli sdělení výčtu prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pak se jedná o požadavek na dodání produktu „servisní analýza", zhotovitelem poskytovaného za úplatu. Cena produktu „servisní analýza " je maximálně 500,– Kč vč. DPH. Tato cena bude objednateli, který si produkt „servisní analýza " vyžádal, účtována pouze v případě následného odmítnutí realizace zakázky, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce technika a dalších pracovníků.

3.7. Před dokončením servisní služby může objednatel od smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit) v těchto případech:
a) Pokud zhotovitel sdělí objednateli písemně nebo ústně svůj záměr zvýšit cenu servisní služby a objednatel s nově stanovenou cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedenou práci a vzniklé náklady až do výše poslední odsouhlasené ceny, bez ohledu na to, zda měl objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění vady apod.). Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 3.3 ani čl. 3.6 těchto OP.
b) Až do dokončení servisní služby může objednatel od smlouvy odstoupit (zrušit objednávku) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (doprava materiálu od objednatele, odstupné subdodavatelům apod.)

3.8. Odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle Smlouvy a OP, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 175 a násl. občanského zákoníku využít zadržovací (retenční) právo a zařízení objednateli až do zaplacení ceny nevydat. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá.

3.9. Objednatel je povinen dodat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit. V případě, že bude v rámci diagnostiky anebo testování zařízení servisem nutné překonat neznámé heslo, bude objednateli naúčtována tato práce dle platného ceníku nad rámec schváleného rozpočtu opravy.

4. Fakturace, platební podmínky a způsob úhrady

4.1. Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení zálohy na provedení servisní služby popř. vystavit zálohovou fakturu, a to až do 100% ceny servisní služby. V takovém případě je úhrada zálohy či zálohové faktury podmínkou dodání servisní služby. Uhrazená záloha bude odečtena od celkové ceny na konečném vyúčtování či konečné faktuře – daňovém dokladu.

4.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny činí úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky.

5. Ukončení servisní služby

5.1. Předběžný termín dokončení servisních služeb je dohodnut dopředu s objednatelem, ještě před uzavřením smlouvy. Po dokončení servisní služby je objednatel zpravidla informován zhotovitelem telefonicky, prostřednictvím SMS či e-mailovou zprávou.

5.2. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí servisní služby.

5.3. V případě, že je zhotovitel dle Smlouvy povinen předmět servisní služby odeslat objednateli, přechází nebezpečí škody na objednatele předáním předmětu servisní služby prvnímu dopravci určenému pro přepravu do místa určení.

5.4. Objednatel je povinen vyzvednout si předmět smlouvy nejpozději do jednoho měsíce od termínu dokončení jeho opravy. Neučiní-li tak, pak je objednatel povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 10,– Kč vč. DPH/den.

5.5. V době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím předmětu Smlouvy, přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci.

5.6. Nevyzvedne-li si objednatel předmět smlouvy ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku objednatele na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace objednatelem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti se servisními službami. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci předmětu Smlouvy objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu v délce dvou týdnů k vyzvednutí předmětu Smlouvy.

6. Záruky

6.1. Zhotovitel poskytuje na provedené servisní práce (viz. bod 1.2 těchto SP) záruku v délce 3 měsíce od okamžiku převzetí zařízení objednatelem.

6.2. Zhotovitel neposkytuje záruku vodotěsnosti u žádného zařízení. Ani u zařízení, které jsou od výrobce uváděné jako vodotěsné.

6.3. Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně po jeho převzetí zařízení od zhotovitele či třetí osoby nejpozději však do 24 hodin po převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravenou závadu, jež byla předmětem servisních služeb.

7. Záruční opravy

7.1. Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční servisní služby (reklamaci) do 30 dní od přijetí zařízení k záruční opravě.

7.2. Servisní podmínky záručních oprav se řídí dle Občanského zákoníku a dle podmínek jednotlivých výrobců či distributorů.

8. Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná objednatelem k provedení servisní služby

8.1. Zhotovitel z principu nemůže ručit a neručí za data uložená na datových médiích a zařízeních objednatele a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat. Objednatel by tedy měl data před předáním zařízení k servisnímu zásahu i v běžném provozu průběžně zálohovat.

8.2. Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl objednatelem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných vstupních a výstupních testů, za závady k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin.

8.3. Zhotovitel ručí za funkčnost zařízení po servisním zásahu v rozsahu sjednaném v objednávce zakázky nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení. Všechny závady nevyhovující těmto kritériím v případě pozdější reklamace budou považovány za mimozáruční záležitost.

8.4. Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednanou servisní službu (např. z technických či finančních důvodů), nebo odstoupí-li objednatel od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je-li to technicky možné, a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou dle „Ceníku služeb" zhotovitele.

8.5. Zhotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištění finanční náročnosti celkové servisní služby, bez nároku objednatele na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.

8.6. Zhotovitel odpovídá za škodu na zařízení svěřené mu objednatelem k provedení servisního zásahu, a to od okamžiku jeho fyzického převzetí. V případě ztráty svěřeného zařízení nebo poškození svěřeného zařízení z jiných důvodů než jsou vyjmenovány v těchto SP, nahradí objednateli škodu na zařízení do výše skutečné hodnoty zařízení odpovídající typu zařízení, jeho stáří a druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně fyzicky předáno zhotoviteli k provedení servisní služby. Jestliže nedojde ke shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak může objednatel požádat zhotovitele, aby na společné náklady (každý uhradí ½ skutečných nákladů) nechal výši škody stanovit certifikovaným soudním znalcem v předmětném oboru. Takto stanovená výše škody bude oběma stranami považována za konečnou a nezpochybnitelnou. Zhotovitel má právo vyžádat si předem zálohu na zaplacení nákladů znalce. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v době od předání zařízení třetí osobě přepravě dle čl. 8.1 těchto SP do jeho fyzického předání zhotoviteli. Okamžik přechodu odpovědnosti za škodu na věci je tak fyzické předání zařízení k provedení servisního zásahu zhotoviteli objednatelem, nebo třetí osobou.

8.7. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

8.8. Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení předaných zhotoviteli k provedení servisního zásahu je v zájmu objednatele zdokumentovat nezpochybnitelným způsobem stav zařízení, a to před jeho předáním třetí osobě k přepravě nebo zhotoviteli, např. nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem předaných zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

8.9. U zakázek předávaných objednatelem zhotoviteli nepřímo (tj. webovou objednávkou servisní práce nebo odesláním zařízení zhotoviteli objednatelem prostřednictvím třetí osoby) nemá zhotovitel možnost ovlivnit text, který uvádí objednatel v Objednávce servisní práce nebo průvodním dopise zařízení. Na veškeré texty uvedené objednatelem v takto provedené objednávce (Smlouvě) je nahlíženo jako na jednostranná prohlášení objednatele a nejsou pro zhotovitele právně závazná, protože se tyto texty přenášejí bez zásahu zhotovitele automaticky do textu Smlouvy a tato je na straně zhotovitele takto vytištěná v souladu s bodem 2.2 těchto SP. Dále nemá zhotovitel za povinnost v okamžiku převzetí věci k opravě provést komplexní testy zařízení, kterými by prověřil všechna tvrzení objednatele uváděná ve Smlouvě – zvláště ta, která nejsou na první pohled zřejmá, a to jak u osobního předání věci k opravě tak u zařízení předávaných k opravě prostřednictvím třetí osoby. Jestliže zhotovitel v průběhu servisní činnosti zjistí nesoulad mezi tvrzeními uvedenými objednatelem a skutečností, pak za nesoulad není zodpovědný a má právo uvést text Smlouvy do souladu se skutečností. Zároveň na tento nesoulad upozorní objednatele. Zjištění nesouladu tvrzení objednatele se skutečností je zhotovitel oprávněn provést kdykoli, nikoli jen ve chvíli převzetí a přijetí zařízení do opravy. Tento odstavec se týká především popisu stavu zařízení, výčtu dodaného příslušenství a objektivně těžko zjistitelných údajů o zařízení na první pohled neviditelných, jako je přítomnost, kapacita a stav datových nosičů, funkčnost zařízení, kvalita zobrazení, hlučnost, mechanické opotřebení dílů, kapacita akumulátorů, konfigurace zařízení apod.

8.10. Zhotovitel není zodpovědný a neručí za jakékoli problémy, zaviněné vzájemnou nekompatibilitou mezi hardwarovými komponenty, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty.

8.11. Zhotovitel není rovněž zodpovědný za funkčnost jakéhokoli software včetně operačních systémů provozovaných objednatelem na servisovaném zařízení.

9. Vadné díly a jejich výměna

9.1. Nepožaduje-li objednatel ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě, zavazuje se zhotovitel v rámci provádění servisní služby ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady.

9.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo nerentabilní, v servisních zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce stejně kvalitně jako díl originální.

9.3. Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

10. Doprava zařízení k opravě

10.1. Zákazníci mohou využít služeb držitele poštovní licence, případně jiných zasílatelů či přepravních služeb (dále též „třetí osoba") k zaslání zařízení k provedení servisního zásahu na adresu sběrného místa: OAZAMOBIL - Obchodní dům HAVANA (přízemí)Mochovská 38, Praha 9 (dále jen „Služba").

10.2. Objednatel je povinen seznámit se před odesláním zařízení v případě využití Služby s přepravními podmínkami příslušné třetí osoby, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet.

10.3. Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem ani za případné škody vzniklé na zásilce v důsledku jeho přepravy od objednatele ke zhotoviteli, jelikož nemá možnost způsob balení zásilky ovlivnit.

11. Postup reklamace zařízení poškozeného při přepravě k objednateli

11.1. Zjistí-li objednatel poškození zařízení po jeho zpětném dodání třetí osobou, je pro uznání reklamace a nároku na náhradu škody bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci balíku do druhého pracovního dne od doručení balíku na servisním dispečinku zhotovitele (tel. +420 737 337 773,777 20 00 20) a zároveň poslat e-mailem hlášení škody na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V této zprávě je nutné uvést číslo balíku, číslo zakázky, podrobný slovní popis poškození balíku a jeho obsahu.

11.2. Má-li objednatel možnost škodu nafotit, je přínosné poslat e-mailem i tyto podklady pro uplatnění reklamace škody.

11.3. Dojde-li k prodlení od doručení balíku po nahlášení škody delšímu než je 1 pracovní den, zaniká nárok příjemce balíku na uznání reklamace a náhradu škody.

11.4. S balíkem a jeho obsahem nesmí příjemce zásilky jakkoli manipulovat (v žádném případě nelikvidovat obal zásilky) do té doby, dokud neobdrží pokyny od zhotovitele, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případě nesmí příjemce zásilky odeslat poškozený balík ihned zpět zhotoviteli bez toho, že by dodržel výše předepsaný postup.

11.5. V případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí objednatel umožnit vyšetření škody reklamačním pracovníkem přepravní služby na místě, kde byla škoda příjemcem balíku zjištěná.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. OP jsou dostupné na webových stránkách http://www.oazamobil.cz/. Součástí Smlouvy jsou OP platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

12.2. Objednatel má právo vyžádat si zdarma 1 výtisk OP, platných ke dni uzavření Smlouvy.

12.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

12.4. Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo OP zhotovitele vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a OP. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a OP.

ADRESA:

Praha 9
Mochovská 38

E-MAIL

info@oazamobil.cz

TELEFON:

737337773

Copyright © 2024, Oazamobil. All Rights Reserved.